ریاضی

 

 
از آنجایی که اکثر دانش آموزان ما خردبنیان را به عنوان مهدکودک انتخاب می کنند، دانش های پایه مانند ریاضی و علوم نیز تدریس می شود. ریاضی بخشی از زندگی روزمره کودکان است و از 3 تا 6 سالگی، تمرین آن بسیار مهم است زیرا مستقیماً بر موفقیت تحصیلی سالهای آتی دانش آموزان تأثیر می گذارد.