مهارت های زبانی

مهارت های زبانی

 
چهار مهارت زبان انگلیسی شامل صحبت کردن، شنیدن، خواندن و نوشتن در خردبنیان از طریق بازی و فعالیت های سرگرم کننده آموزش داده می شود.